என் சிந்தனையில் விளைந்த செங்கரும்புத் தீம்புழல்கள் ! !

வெள்ளி, 27 ஆகஸ்ட், 2021

(003) போராட்டம் எனக்கொன்றும் புதிதல்ல !

நான்பெற்ற இன்பங்கள் என்சொல்ல ? 


                                        போராட்டம் எனக்கொன்றும்

                                        .....புதிதல்ல ! - நெஞ்சம்,

                                        புண்படாத நாளெல்லாம்

                                        .....எனதல்ல !

                                         நன்மைசெய்து பெற்றதுன்பம்

                                         .....சிறிதல்ல ! -  அதில்

                                          நான்பெற்ற இன்பங்கள்

                                          .....என்சொல்ல ?

                                          பகைக்கின்ற மனிதர்கள்

                                          .....குடிகொள்ளநெஞ்சில்

                                          பங்குவைத்தேன் கருணையெனும்

                                           .....மொழிதுள்ள !

                                           துரோகங்கள் சூழுவதும்

                                            .....இன்றல்ல -  அவை

                                            சூழாமல் பெறுவதெல்லாம்

                                             .....சுகமல்ல !

---------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை,

சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}

------------------------------------------------------------------------------